Söndagen den 21 juli 2024

Parkering

I garage- samt parkeringsärenden (behov av eller byte av plats,  etc) vänder ni er till HSB:s kundtjänst.

E-mail: info.sodertorn@hsb.se   Eller telefon.

Tele: 08-608 68 00 / Tryck 1 för kundservice sedan 3 till

Nynäshamn

 

----- Parkeringspolicy i samfällighet Musikalen -----
(Uppdaterad maj 2019)

För regler avseende garage/parkeringsplats hänvisas till gällande avtal

1) Varje fastighet är garanterad 1 (en) parkeringsmöjlighet.
-- Styrelsen kan utfärda ett tillfälligt parkeringstillstånd som kan användas på gästparkeringen i de fall en första parkeringsplats inte omedelbart kan beredas. Den sökande ställs då först i p-plats-kön.
-- Parkerings- och eller garageplatsen följer ej med fastigheten. Om p-plats önskas måste en ansökan om det göras hos HSB.
-- För att få hyra en plats skall du äga huset eller vara hyresgäst hos Skogåshem.
-- Boende utan parkering som ansöker om en första parkeringsplats har förtur i förhållande till boende som önskar en andra plats.

2) Det största tillåtna antalet parkeringsmöjligheter per fastighet är 2 varav maximalt 1 (en)är garageplats.

3) Kölistor finns för att erhålla en garageplats, en andra p-plats samt för byte av parkeringsmöjlighet mellan parkeringarna inom området eller om man önskar en viss p-plats.
-- Har man 2 bilar och behöver en andra plats, kan man ställa sig i kön för en andra p-plats.
-- Får man ett garage efter att ha stått i garagekön förlorar man sin p-plats, men står kvar i andra p-platskön om man finns med där.

4) Om den som står på tur i kölistan ej är intresserad av att hyra erbjuden parkerings- eller garageplats när den blir tillfrågad, så hamnar vederbörande sist på gällande kölista.

5) Om hyrorna för garage/parkeringsplats vid upprepade tillfällen inte inbetalats senast vid förfallodagen kommer Musikalens samfällighet att säga upp avtalet. Man får därefter ställa sig sist i kön om föreningen beviljar återinträde till kölistorna.

6) Andrahandsuthyrning av p-plats/garage är inte tillåten. Du/ni riskerar att bli av med platsen om den hyrs ut i andra hand.

7) Bilar som står på parkerings-/garageplatsen skall vara inregistrerade, i körbart skick och ej ha körförbud annars kan samfälligheten säga upp avtalet. Undantag från detta kan beviljas av samfällighetens styrelse. Giltiga skäl kan vara exempelvis avställning under vintertid. Ansökan om undantag skall göras av hyresgästen till föreningens styrelse i förväg. 
-- Till mindre lastbilar, husbilar och större arbetsfordon finns inga p-platser. Husvagn och släpkärra är inga fordon.

8) Om boende flyttar från samfälligheten skall uppsägning av parkerings/garageplatsen ske enligt rutiner som anges i hyresavtalet.
Boende som säljer sin fastighet och köper en ny fastighet inom Musikalens samfällighet behåller sin parkeringsplats. Om byte av plats önskas, ska en ansökan om detta lämnas in.

9) Det är strängeligen förbjudet att förvara explosiva, eldfängda och i övrigt farliga vätskor och gods i garaget.

10) Förvaring av annat än fordon i garaget får inte ske utan styrelsens tillåtelse.

11) Garagedörrarna måste hållas låsta.

12) Om hyresgäst ej följer gällande hyresavtal eller denna policy kommer samfälligheten att säga upp avtalet.

13) Samfälligheten kan komma att säga upp gällande avtal för att genomföra en uppdatering av samtliga medlemmars gällande avtal.

 

----- Övriga parkeringsregler inom samfälligheten -----

 1. På ytor på samfällighetens mark som inte är skyltade/märkta som parkering gäller parkeringsförbud.
   
 2. Vid av-/pålastning av otympligt gods till enskild fastighet sker undantag från parkeringsförbudet under tiden som av-/pålastning sker.
   
 3. Vid tillfällig parkering i samband med av-/pålastning/lossning ska detta ske endast på hårdgjord yta i anslutning till fastigheten.
   
 4. Fordon skall köras ut direkt efter avslutad lastning/lossning så att postbilen, utryckningsfordon och annan behörig trafik inte hindras.
   
 5. Bommarna ska endast öppnas för in- och utfart. Övrig tid skall de vara stängda.

  Kom ihåg att alltid stänga bommarna efter dig.   

---------- Miljö ----------

Vi värnar om miljön och hoppas att även du gör det.

-- Undvik därför gärna tomgångskörning och slå av motorn när din bil står still.

-- Din bil får inte utgöra någon skaderisk eller miljöfara gällande t.ex. läckande vätska eller trasiga fönster- och lyktglas.

-- Bilvård får endast ske för servicearbeten av lättare karaktär, såsom däckbyte, påfyllning av vätskor, städning/rengöring invändigt och endast på den egna hyrda p-platsen eller garaget.

-- Byte av motorolja, målning/lackering och utvändig tvätt får ej utföras.

-- Olja, kylarvätska eller andra kemikalier får inte tömmas ut i avloppsbrunn eller lämnas på platsen.